วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์ (Vision)

“มุ่งมั่นส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมระหว่างไทย กับประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย  และทวีปอื่นๆ ทั่วโลก   เพื่อความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจร่วมกัน”

 

 

พันธกิจ (Mission)

  1. ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนให้คำแนะนำทางด้านการค้าและการลงทุนประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย และทวีปอื่นๆ แก่ผู้นักธุรกิจไทย 
  2. ดำเนินการและสนับสนุนการจัดการประชุมความร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนในประเทศไทย รวมถึงการจัดงานแสดงสินค้า งานสัมมนา และการเจรจาทางธุรกิจร่วมกัน (Business Matching)
  3. สนับสนุนการเยี่ยมเยือนของคณะนักธุรกิจจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ตลอดจนจัดการอบรม  - สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านต่างๆ ร่วมกัน
  4. ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ทั่วโลก