วิสัยทัศน์ (Vision)

“มุ่งมั่นส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมระหว่างไทย กับประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย  และทวีปอื่นๆ ทั่วโลก   เพื่อความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจร่วมกัน”

 

 

พันธกิจ (Mission)

  1. ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนให้คำแนะนำทางด้านการค้าและการลงทุนประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย และทวีปอื่นๆ แก่ผู้นักธุรกิจไทย 
  2. ดำเนินการและสนับสนุนการจัดการประชุมความร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนในประเทศไทย รวมถึงการจัดงานแสดงสินค้า งานสัมมนา และการเจรจาทางธุรกิจร่วมกัน (Business Matching)
  3. สนับสนุนการเยี่ยมเยือนของคณะนักธุรกิจจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ตลอดจนจัดการอบรม  - สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านต่างๆ ร่วมกัน
  4. ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ทั่วโลก  

       สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน – สากล  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  26 มีนาคม 2557  โดยจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน ทวีปเอเชีย โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน และทวีปอื่นๆ ทั่วโลก เพื่อเตรียมพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558  นอกจากนี้ ยังร่วมมือและประสานงานกับภาครัฐ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ทางด้านการค้าและการลงทุน ตลอดจนติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ทางการค้า การลงทุน  และทางเศรษฐกิจของประเทศร่วมกัน

ทั้งนี้ สมาคมมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน อาทิ การจัดสัมมนาด้านการค้าและการลงทุน การจัดกิจกรรมพบปะเจรจาทางธุรกิจระหว่างประเทศ (Business Matching) เป็นต้น  นอกจากนี้ ยังสนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกในการขยายโอกาสทางการตลาดไปประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในการประกอบธุรกิจ และเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไปด้วยกัน

 

 สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทย กับผู้ประกอบการประเทศอื่นๆ ภูมิภาคอาเซียน ทวีปเอเชีย และทวีปอื่นๆ ทั่วโลก
  2. ร่วมมือและประสานงานกับภาครัฐ หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือในการด้านการค้าและการลงทุนให้กับนักธุรกิจไทย
  3. ช่วยเหลือสมาชิกในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคทางธุรกิจ และสนับสนุนข้อมูลด้านการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ ข้อมูลทางการค้าและการลงทุน เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกในการเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจร่วมกัน
  4. จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ หรือการพบปะเจรจาทางธุรกิจระหว่างประเทศ
  5. รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการค้าและการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้กับสมาชิกสมาคมได้รับทราบ ผ่านทางเว็บไซต์และสื่อต่างๆ ของสมาคม